Осъзнавам и се съгласявам, че:

* Настоящата регистрация е обвързана със заплащане на таксата за провеждане на терапия,
 намалена съгласно размера и условията на промоцията;
* Заплащане на таксата за провеждане на терапия, намалена съгласно размера и условията на 
промоцията е възможно само след регистрация за всеки желаещ - това се отнася и за 
придружителите, които ще ползват услугата;
* При липса на валидна онлайн регистрация за провеждане на терапия в текущата промоция, на 
място се заплаща пълната такса, а не намалената съгласно размера и условията на промоцията.