Осъзнавам и се съгласявам, че:
* Настоящата регистрация е обвързана със заплащане на таксата за участие, намалена съгласно размера и условията на промоцията;
* Заплащане на таксата за участие, намалена съгласно размера и условията на промоцията е възможно само след регистрация за всеки участващ - това се отнася и за придружителите;
* При липса на валидна онлайн регистрация за участие в текущата промоция, на място се заплаща пълната такса, а не намалената съгласно размера и условията на промоцията.