КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ТЕРАПИЯ

Боуен център• Когниция – това са нашите мисли, вярвания и предположения. Нашите мисли влияят на начина, по който се чувстваме и това как реагираме на събитията и предизвикателствата, както с нашата психика, така и физически с нашето тяло.
• Поведение – то може да бъде както следствие, така и причина за различни наши когниции. Цели се неговата реална промяна в краткосрочен план. Един обичаен начин за описване на връзката между когниция и поведение е следния модел, наречен “горещ кръст”. Той показва как мислите, чувствата, поведението и усещанията от тялото си взаимодействат.
• Бихейвиористична терапия – Поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческа терапия е психотерапевтичен подход, насочен към решаването на проблеми, свързани с дисфункционални (неправилно функциониращи) емоции, поведения и възприятия чрез целево-ориентирана и систематична процедура. Наименованието е използвано за да се обозначат разнообразни практики като поведенческата терапия и когнитивната терапия, и да се отнесе към терапията, базирана на комбинацията от поведенчески и когнитивни изследвания.

Той се основава на теорията, че поведението и емоциите отчасти се причиняват от когнитивни процеси, които човек може да се научи да променя. Когнитивно-поведенческа терапия използва принципите на модификацията на поведението за установяване на протичащите в пациента познавателни процеси и за идентифициране на тези от тях, които могат да причинят проблеми. За намаляване на нежелателните когниции за предлагане на нови познания и начини на мислене относно проблема и за тяхното укрепване се използват поведенчески техники. Към тях спадат:

Боуен център1. Регистриране на желателните и нежелателни познания и отбелязване на условията, при които те се появяват.
2. Моделиране на нови познания.
3. Използване на въображението за онагледяване на начина, по който новите познания могат да се свържат с желано поведение и емоционално благосъстояние.
4. Практическо прилагане на новите познания в действителността така, че да станат обичаен начин на мислене на пациента.

Когнитивно-поведенческа терапия произлиза от модификацията на поведението и поведенческата терапия. Тази терапия, още през 60-те години, се опитва да обясни и третира емоционални и поведенчески разстройства, използвайки същите закони на оперантното (техника на учене) и респондентното (отговор на вече познат стимул) обуславяне, които успешно са били прилагани при по-нисши организми, деца и умствено изостанали хора. При работата с хора обаче изследователите установяват, че дори и мощни външни манипулации често пъти не успяват да предизвикат трайни промени в поведението, освен ако самият пациент не е решен да подобри трайно качеството на живота си.

Как помага Когнитивно поведенческата психотерапия?

Когнитивно-поведенческата психотерапия е обикновено комбинация от поведенческа модификация и когнитивни интервенции.

Как на практика действа когнитивната психотерапия?

Нашите мисли имат способността да обуславят чувства ни. Затова променяйки мислите си, можем да променим начина, по който се чувстваме. Примерът за възприемането на различна гледна точка на дадена ситуация и как това може да повлияе на чувствата ви и съответно на действията ви.

Ситуация:

Поканен сте на парти тази вечер. Сутринта сте дочул случайно коментар на някой, който е казал нещо неприятно за Вас на Ваши познати.

Боуен центърМисъл:

Боуен
   Те всички мислят това. Никой не ме харесва.

Боуен
   Не можеш на всички да се харесаш. Защо ще ме канят, ако не ме харесваха?

Чувство:

Боуен
   Потиснат, отхвърлен, ядосан.

   Боуен
   Леко засегнат, но самоуверен.

Действие:

Боуен
   Не отива на парти.

Боуен
   Отива на парти.

Ситуация:

Боуен
   Остава в къщи и гледа телевизия.

Боуен
   Отива на парти и си прекарва страхотно.

Мисъл:

Боуен
   Обзалагам, се че добре се смеят зад гърба ми.

Боуен
   Добре си прекарвам с приятелите ми, те очевидно ме харесват, така че мога да забравя онези думи от сутринта.

Чувство:

Боуен
   Потиснат, отхвърлен и тъжен.

Боуен
   Чувства се страхотно, уверен в себе си, леко облекчен.

В резултат на ирационалната негативна мисъл не се случва нищо позитивно, още повече това може да се превърне в порочен кръг и човек постепенно развива депресия с времето, ако това продължава. Когато лекува депресия или тревожност когнитивната терапия се опитва да разчупи порочния кръг като оспорва и провокира изкривените ирационални мисли.


 

ЕТИКЕТИ